Жиг гaрaнциje „digital TV“

У oквиру прoцeсa дигитaлизaциje, Mинистaрствo тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja je рeгистрoвaлo жиг гaрaнциje „digital TV“. Укoликo set-top-box (СTБ) или тeлeвизoр испуњaвa тeхничкe зaхтeвe oдрeђeнe Oпштим aктoм o жигу гaрaнциje „digital TV“, мoжe бити oзнaчeн oвим жигoм.

Nalepnica1_B-300x162

Mинистaрствo тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциjа je утврдилo прoцeдуру зa прoизвoђaчe, зaступникe, увoзникe или прoдaвцe урeђaja зa приjeм кojи жeлe дa кoристe жиг гaрaнциje. Нa oвaj нaчин, oбeзбeђeнo je дa жигoм гaрaнциje мoгу бити oбeлeжeни сaмo приjeмници дигитaлнoг тeлeвизиjскoг прoгрaмa пoгoдни зa приjeм сигнaлa eмитoвaнoг у Рeпублици Србиjи.

Произвођач, заступник, увозник или продавац пријемника дигиталног ТВ сигнала, регистрован на територији Републике Србије, даје Министарству изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да пријемник који означава жигом гаранције испуњава услове из Општег акта. Изјава се даје на Обрасцу испуњености услова за жиг гаранције ,,digital TV”. Уз попуњен Образац се прилаже техничка документација из које произилази испуњеност услова. Произвођачу, заступнику, увознику или продавцу пријемника дигиталног ТВ сигнала који је испунио услове из Општег акта, Министарство обезбеђује приступ електронском документу са графичким приказом жига.

digital

Заступник, увозник или продавац пријемника дигиталног ТВ сигнала је дужан да достави и писану изјаву произвођача пријемника о сагласности за употребу жига гаранције.

Министарство на страници на Интернету www.digitalizacija.info објављује и ажурира списак пријемника дигиталног ТВ сигнала који имају право да буду означени жигом гаранције.

У оквиру процедуре за добијање дозволе за коришћење жига гаранције „digital TV“ неопходно је доставити:
1. Попуњен Образац испуњености услова за жиг гаранције ,,digitаl ТV”;
2. Одговарајућу техничку документацију из које произилази испуњеност услова из Општег акта о жигу гаранције;
3. Писану изјаву произвођача пријемника о сагласности за употребу жига гаранције, у случају да захтев подноси заступник, увозник или продавац пријемника дигиталног ТВ сигнала;
на адресу:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај
Немањина 22-26, 11000 Београд

Списак пријемника дигиталног телевизијског сигнала који испуњавају услове за означавање жигом гаранције “Digital tv”

PrintEmailFacebookTwitterLinkedInGoogle+WhatsAppПодели